Meny

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss.

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU: s nya Dataskyddsförordning (nedan ”GDPR”). Infiniti Medical AB (nedan ”Infiniti”) kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, och kommer inte lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri.

Personuppgifter:

Om du kontaktar Infiniti Medical AB i något ärende, eller om Infiniti har kontakt med dig kan vi komma att behandla följande uppgifter:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Arbetsgivare
  • Titel
  • Ip-adress (vid besök på vår hemsida i vissa fall)

Om du kontaktar Infinit per telefon, e-post eller brev kan vi också komma att lagra korrespondensen, vilket kan innehålla personuppgifter.

Ändamål med, och rättslig grund för, behandling:

Vi behandlar dina personuppgifter i den mån du är företrädare för en myndighet, organisation eller bolag som tecknat avtal med oss. Vi behandlar vidare dina uppgifter i de fall Infiniti har kontakt med dig som företrädare för en potentiell kund. Vi kan även behandlar dina uppgifter i samband med serviceärenden som anknyter till befintliga avtal. I sådana fall kan vi komma att använda dina personuppgifter i vårt servicesystem och e-mailprogram, för att vi ska kunna kontakta dig vid service och förebyggande underhåll och historiskt följa serviceärenden för att ge bättre hjälp vid behov.

Vi behandlar vidare dina uppgifter för att marknadsföra och/eller informera om våra tjänster och produkter, t ex kampanjer, prisförändringar eller annan viktig information som rör ett existerande eller framtida avtal mellan Infiniti och den du företräder. Den legala grunden för häri angiven behandling är intresseavvägning (enligt GDPR art 6.1 f), då Infiniti har ett berättigat intresse av att som avtalspart eller potentiell avtalspart behandla uppgifter med sådan (potentiell) avtalsparts företrädare i samband med avtal eller marknadsföring av eller information om Infinitis produkter och tjänster.

Vi kan i enstaka fall även träffa avtal direkt med privatpersoner, varvid vi behandlar dina uppgifter för att uppfylla våra förpliktelser i enlighet med ingånget avtal (enligt GDPR art 6.1 b).

Infiniti kan inte ingå avtal om inte behörig person tecknar avtal (varvid vissa personuppgifter lämnas) och därigenom binder Infinitis kund till avtalet.

Mottagare av uppgifter och överföring till tredje land

Infiniti kan komma att låta personuppgiftsbiträden behandla samtliga personuppgifter genom drift och support av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt lagra personuppgifter enligt instruktion från Infiniti.

Personuppgiftsbiträdet lagrar dina personuppgifter på servrar som ligger inom EU och EES.

För det fall personuppgifter överförs till ett personuppgiftsbiträde i tredje land, kommer detta endast ske till ett sådant land, där EU Kommissionen fattat beslut om att adekvat skyddsnivå föreligger, eller till annat land om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med EU: s Dataskyddsförordning, såsom t ex att mottagande organisation eller företag har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, eller att standardiserade dataskyddsbestämmelser har tecknats innan överföring och behandling sker i tredjeland.

Lagring av personuppgifter

Infiniti lagrar och behandlar personuppgifter som avser kontakter hos våra befintliga och potentiella kunder, och i enstaka fall privatkunder.

Uppgifterna som förekommer i samband med avtal, lagras under den tid avtalet löper och därefter under den tid eventuella garantier eller andra förpliktelser gäller enligt ingånget avtal.

Kontaktuppgifter till företrädare för våra potentiella kunder behandlas under en tid om fem år från det att den sista kontakten förekom, eller till dess kontaktpersonen inte längre företräder den aktuella befintliga eller potentiella kunden.

Infiniti kommer även att spara sådana uppgifter som Infiniti enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag eller myndighetsbeslut stipulerar, såsom t ex bokföringslagen.

Vi skyddar dina uppgifter

Infiniti behandlar dina personuppgifter på ett sätt som uppfyller de principer som följer av GDPR, art 5. Infiniti behandlar dina personuppgifter på ett sätt som säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller oavsiktlig skada.

Dina rättigheter, våra skyldigheter

Du har rätt att begära bekräftelse på om Infiniti behandlar dina personuppgifter, samt tillgång till dessa personuppgifter på sätt som anges i GDPR.

Du har vidare rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen (om förutsättning finns enligt GDPR). Vidare föreligger en rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (portabilitet).

Du har även rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se. Vidare har du rätt att motsäga dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Vänligen notera att vi kommer att göra en identitetskontroll vid begäran enligt ovan för att säkerställa att eventuella åtgärder enligt begäran är korrekta och i enlighet med lag.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Infiniti förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Infinitis hemsida.

Kontaktinformation
Infiniti Medical AB
Box 3145
183 03 TÄBY
Telefon: 08-792 12 40
E-post: info@gxkzq.beeweb.se

Infiniti logo White

Besöks-/Leveransadress Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress Box 3145, 183 03 TÄBY
Org nr 556389-3675
Telefon 08-792 12 40
Fax 08-792 51 15
E-post info@infiniti.se
Integritetspolicy